Ogólne warunki sprzedaży

Definicje

Kupujący” osoba prawna lub osoba fizyczna nie będąca konsumentem, dokonująca zakupu Towaru od Sprzedającego, której zamówienie na Produkty jest przyjęte przez Sprzedającego (lub która przyjmuje ofertę Sprzedającego na sprzedaż Produktów); „Sprzedający” oznacza Exflo Sp. z o.o., ul. Wejherowska, 6b 84-207 Koleczkowo, Polska; zwane również w niniejszym dokumencie Exflo.

Warunki Sprzedaży” oznaczają standardowe warunki sprzedaży określone poniżej;

Umowa” oznacza umowę sprzedaży Produktów zawartą pomiędzy Sprzedającym a Kupującym;

Siła wyższa” oznacza wszelkie okoliczności poza kontrolą Sprzedawcy (w tym, bez ograniczeń, wszelkie strajki, zamknięcia /zakładu/ lub inne akcje protestacyjne);

Produkty” oznaczają towary zamawiane przez Kupującego u Sprzedającego, oferowane przez Sprzedającego Kupującemu lub sprzedane Kupującemu przez Sprzedającego;

Produkty standardowe” to jest Produkty przechowywane na stanie u Sprzedającego lub zamawiane na podstawie katalogów i cenników Sprzedającego;

Produkty na zamówienie lub specjalne wykonanie” to jest Produkty wykonywane wyłącznie na zamówienie Kupującego lub według jego specyfikacji. W tej kategori może zawierać się dodatkowe testowanie i badania, sterowanie partią/serią. Jeżeli jest to wymagane, Kupujący ponosi koszty dodatkowych niestandardowych czynności, w tym opłaty za testy, certyfikaty itp.Opłaty te wliczane są w cenę produktu lub podawane osobno, w zależności od ustaleń indywidualnych;

Cena Oferowana” oznacza cenę Produktów oznaczoną w cennikach lub katalogach Sprzedającego, określoną w sposób, o którym mowa w pkt. 4 Warunków Sprzedaży;

Cena Uzgodniona” oznacza cenę Produktów określoną w Ofercie lub w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia;

Oferta”: pisemne oświadczenie Sprzedającego przekazane Kupującemu w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe, stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;

Zamówienie” oznacza pisemne oświadczenie Kupującego o przyjęciu Oferty;

Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia” oznacza oświadczenie Sprzedającego o akceptacji złożonego przez Kupującego Zamówienia, zawierające postanowienia, o których mowa w pkt. 3.2. Warunków Sprzedaży. Jeśli warunki zawarte w Zamówieniu są tożsame ze wszystkimi warunkami zawartymi w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia, Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy przez strony. W przeciwnym razie Umowa zostaje zawarta na warunkach określonych w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia oraz ma ona moc obowiązującą
w przypadku braku niezwłocznej odpowiedzi Kupującego, co do braku akceptacji tychże warunków;
 

2. Zasady sprzedaży

2.1. Niniejsze zasady mają zastosowanie do wszystkich Umów, chyba, że strony Umowy w sposób niepozostawiający wątpliwości uzgodniły inne warunki. Warunki na formularzu zamówienia Kupującego lub inne podobne dokumenty nie są wiążące dla Sprzedającego, chyba, że Sprzedający wprost i w sposób niepozostawiający wątpliwości wyrazi zgodę na ich zastosowanie.

2.2. Pracownicy lub agenci Sprzedającego nie są upoważnieni do reprezentowania Sprzedającego w zakresie sprzedaży Produktów, udzielania bonifikat, gwarancji, zatwierdzania zwrotów o ile nie jest to potwierdzone na piśmie przez Sprzedającego. Przystępując do Umowy, Kupujący potwierdza, że nie będzie polegał on na niepotwierdzonych ofertach i że odstąpi od wszelkich roszczeń z tytułu naruszenia umowy w wyniku polegania na takich ofertach.

2.3. Jakiekolwiek typograficzne lub inne błędy czy inne nieumyślne pominięcia w materiałach promocyjnych, Ofercie, cenniku, Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia, fakturze lub innym dokumencie lub informacji wydanej przez Sprzedającego stanowią przedmiot korekty bez ponoszenia odpowiedzialności przez Sprzedającego. W przypadku, gdy Kupującemu nasuwa się przypuszczenie o popełnieniu błędu lub dokonaniu pominięcia, przez Sprzedającego, o których mowa w zdaniu poprzednim, powinien on niezwłocznie zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie.

2.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

2.5. Zmiana postanowień zawartych w Ogólnych Warunkach dla swej ważności i wejścia w życie wymaga publikacji zmienionej wersji na stronie www.exflo.pl wraz z przesłaniem informacji mailowej do Kupujących. Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży uprawnia Kupującego do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy w drodze wypowiedzenia ze skutkiem na dzień wejścia w życie nowych Ogólnych Warunków Sprzedaży, z tym, że Zamówienia przyjęte do realizacji przez Sprzedającego w okresie obowiązywania dotychczasowych Ogólnych Warunków Sprzedaży będą realizowane na dotychczasowych zasadach. Oświadczenie Kupującego winno być złożone z zachowaniem formy pisemnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o zamieszczeniu na stronie internetowej Sprzedającego komunikatu o zmianie Ogólnych Warunków Sprzedaży

2.6. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują od dnia 01.03.2020r. a data aktualizacji jest zamieszczona na pierwszej stronie dokumentu.

3. Produkty

3.1. Ilość, jakość, opis i specyfikacja Produktów jest określona w Ofercie lub w Zamówieniu, jeśli doszło do zawarcia Umowy poprzez przyjęcia Oferty lub jeśli doszło do Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.

3.2. Podstawą realizacji złożonego Zamówienia jest otrzymanie od Sprzedającego Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, w którym wskazane będą warunki sprzedaży tj. Cena Uzgodniona, termin płatności, adres wysyłki.

3.3. Kupujący ma obowiązek każdorazowo sprawdzić czy wysłane Potwierdzenie Zamówienia zawiera prawidłowe dane, w szczególności ilości i ceny zamawianych Produktów. W przypadku nieprawidłowości, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o nich Sprzedającego.

3.4. Jeśli Produkty mają być wyprodukowane zgodnie ze specjalnymi wymaganiami Kupującego bądź Sprzedawca ma zastosować procesy według specyfikacji dostarczonej przez niego, Kupujący oświadcza, iż instrukcje dostarczane przez niego Sprzedającemu, w żaden sposób, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw do własności intelektualnej. W przypadku, gdy wyprodukowanie przez Sprzedającego, według instrukcji Kupującego Produktów naruszy prawa, o których mowa w zdaniu poprzednim, Kupujący zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych z tego tytułu przez Sprzedającego oraz do naprawienia szkody poniesionej przez Sprzedającego.

3.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania w specyfikacji Kupującego zmian potrzebnych do dostosowania Produktów do wymogów bezpieczeństwa i wymogów regulaminowych, a zmiany te nie wpływają na uzgodnione parametry użytkowe lub jakościowe.

3.6. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedającego zależnie od dostępności Produktów.

3.7. Data dostawy Produktów podana na Potwierdzeniach Zamówienia ma charakter szacunkowy i orientacyjny.

3.8. Złożenie przez Kupującego zamówienia uznaje się za bezwarunkową akceptację ze strony Kupującego niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz zrzeczenie się jego własnych postanowień dotyczących zakupu lub innych podobnych dokumentów.

4. Ceny

4.1. W przypadku sprzedaży na terenie Polski, ceny podane są w PLN, poza granicami Polski w EUR. Chyba, że Umowa lub Oferta stanowią inaczej.

4.2. Podane ceny są cenami określonymi na warunkach  FCA wg Incoterms 2010, chyba, że oferta Sprzedającego wyraźnie wskazuje inne, uzgodnione warunki

4.3. Ceny za produkt obowiązują zgodnie z przyjętym przez Sprzedającego Zamówieniem.

4.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Oferowanych 

4.5. Ceny Oferowane są cenami netto, to jest nie zawierają podatku VAT i podlegają powiększeniu o jego ustawową wartość.

4.6. Ceny zawierają opakowanie zgodne ze standardową praktyką Sprzedającego.

4.7. Dodatkowe koszty będą naliczane za:

  • dodatkowe pakowanie
  • ubezpieczenie, legalizację dokumentów
  • testy i certyfikację;

jeśli wymienione powyżej czynności są wnioskowane przez Kupującego.

5. Warunki płatności

5.1. Strony obowiązują ustalone warunki płatności zapisane w Ofercie. 

5.2. W przypadku ustalonej Przedpłaty lub płatności w transzach, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy do momentu ich otrzymania zgodnie z ustalonymi warunkami. 

5.3. Podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedający może udzielić Kupującemu odroczony termin płatności.

5.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wewnętrznego ustalenia limitu kredytowego dla Kupującego, powyżej którego realizacja zamówień wymagać będzie przedpłaty.

5.5. Ustalony termin płatności obowiązuje wyłącznie do wysokości określonego przez Sprzedającego limitu kredytowego. Na wniosek Kupującego Sprzedawca poda mu wysokość tego limitu.

5.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do okresowej weryfikacji wysokości limitu kredytowego oraz do wstrzymania realizacji zamówienia powyżej ustalonego limitu kredytowego o ile Kupujący nie dokona przedpłaty za to określone Zamówienie.

5.7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w przypadku, gdy u Kupujący występują znaczne opóźnienia płatności wobec Sprzedającego lub gdy sytuacja finansowa Kupującego uległa znacznemu pogorszeniu i budzi podejrzenia wypłacalności. 

5.8. Płatności można dokonać przez:

– przelew bankowy na warunkach uzgodnionych na fakturze;

– zapłatę gotówką w siedzibie Sprzedającego do wysokości umożliwionej aktualnie obowiązyjącymi przepisami

 

6. Przeniesienie ryzyka

6.1. Podane ceny są cenami określonymi na warunkach FCA wg Incoterms 2010, chyba, że oferta Sprzedającego wyraźnie wskazuje inne, uzgodnione warunki.

 

7. Zastrzeżenie prawa własności

7.1. Produkty pozostają własnością Sprzedającego, który zastrzega sobie prawo  własności towaru, zgodnie z art. 589–591 Kodeksu Cywilnego, do momentu otrzymania pełnej płatności za sprzedane Produkty.

7.2. Jeżeli Kupujący nie zapłaci jakiejkolwiek kwoty swojego całkowitego zobowiązania wobec Sprzedającego zgodnie z warunkami sprzedaży, to w przypadku braku uiszczenia wpłaty, niniejszym na podstawie tego zapisu, Sprzedający ma prawo niezwłocznego dochodzenia swojego roszczenia w każdy sposób dozwolony prawem, zaś Kupujący zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów windykacji, poniesionych przez Sprzedającego.

7.3. Kupujący oświadcza, że dopóki nie dokona pełnej płatności wobec Sprzedającego, jest zobowiązany aby otrzymane Produkty nie uległy uszkodzeniu, pogorszeniu, utracie, lub jakiemukolwiek innemu uszczerbkowi.

8. Odpowiedzialność i opóźnienia

8.1. Wszystkie zaoferowane terminy dostępności Produktów są optymalnymi terminami opracowanymi na podstawie zapewnień naszych różnych dostawców. Sprzedający dołoży wszelkich starań by dostawy Produktów i Usług odbywały się zgodnie z harmonogramem, ale nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, które powstały na skutek działania Siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego np. nieterminowa dostawa przez dostawców Sprzedającego, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Sprzedającego, np. brak prądu, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, itp.

8.2. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający zastrzega sobie odpowiedzialność tylko do wysokości wartości netto Produktów ujętej na pierwotnej fakturze dla Kupującego.

9. Przyjęcie produktów

9.1. Przyjęcie Produktu przez Kupującego dokonuje się w miejscu jego wydania przez Sprzedającego zgodnie
z obowiązującymi warunkami Incoterms 2010 dla wysyłki. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić Produkt pod względem jego zgodności z Umową, w szczególności pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku zauważenia nieprawidłowości Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o nich Sprzedającego.

10. Anulowanie zamówień

10.1. Anulowanie Zamówień (odstąpienie przez Kupującego od Umowy przed jej wykonaniem przez Sprzedającego) na Produkty standardowe będzie przyjęte na następujących warunkach:

– brak odstępnego, w przypadku pisemnego powiadomienia o anulowaniu otrzymanego maksymalnie 2 dni od przesłania Zamówienia;

– za zapłatą odstępnego w wysokości : 

2% wartości Zamówienia produktu z grupy Wanien Wychwytowych w przypadku pisemnego powiadomienia
o anulowaniu otrzymanego w terminie powyżej 2 dni od Zamówienia, nie później niż do dnia wysyłki Produktu. 
10% w przypadku Zamówienia produktu z grupy Mat dźwiękochłonnych Exnoiser w przypadku pisemnego powiadomienia o anulowaniu otrzymanego w terminie powyżej 2 dni od Zamówienia, nie później niż do dnia wysyłki 
30% w przypadku Zamówienia produktu z grupy Zbiorników Elastycznych w przypadku pisemnego powiadomienia o anulowaniu otrzymanego w terminie powyżej 2 dni od Zamówienia, nie później niż do dnia wysyłki 
– w przypadku wysłania przedmiotu Zamówienia, Kupujący ponosi koszt wysyłki, koszt dostawy zwrotnej oraz wymienioną wyżej procentową  wartości Zamówienia

10.2. Dla Produktów na zamówienie tj. nie ujętych w Cennikach lub i wykonanych specjalne  (klasa Produktu jest jasno określona w Ofercie oraz na Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia wystawionych przez Sprzedającego, po zawarciu Umowy nie jest możliwe dokonywanie zmian takich jak:

– anulowanie zamówienia;
– zmiana ilości z zamówienia;
– zmiana Produktu.

Jeżeli Strony zawarły osobną Umowę, to obowiązują warunki w niej zawarte.

10.3. Sprzedający w indywidualnych  przypadkach może wyrazić zgodę na anulowanie Zamówienia na Produkty na zamówienie lub specjalne wykonanie. W takiej sytuacji Kupujący zobowiązany jest pokryć poniesione przez Sprzedającego koszty Zamówienia oraz dodatkowo zapłacić 5% odstępnego od wartości Zamówienia, chyba, że inaczej zostało określone na Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia.

11. Zwrot produktów

11.1 Sprzedający nie przyjmuje zwrotów produktów, z uwagi na specyfikę produktów oraz ich specjalistyczne zastosowanie. 

12. Ogólne uwagi

Przedmiotem działalności Sprzedającego jest produkcja i sprzedaż elastycznych zbiorników, wanien wychwytowych oraz mat dźwiękochłonnych. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb klientów, zapewnienie najlepszej jakości obsługi, produktów i usług, aby przewyższyć oczekiwania kupujących względem firmy Exflo. 

Klient może poprosić pracowników Exflo o radę lub informacje dotyczące zastosowania produktów w indywidualnym przypadku, do użytkowania produktu od jego pierwotnego przeznaczenia. Pracownicy Exflo dołożą wszelkich starań aby przygotować dla Klienta dodatkowe informacje, jednakże ostateczną odpowiedzialność za użytkowanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją ponosi Klient. W przypadku produktów modyfikowanych na prośbę Klienta, obowiązują zapisy zawarte w ofercie Exflo oraz dokumentacji przekazanej Klientowi.

13. Zgodność z przepisami prawa

Kupujący jest zobowiązany przestrzegać wszelkich przepisów i regulacji obowiązujących w odniesieniu do działalności prowadzonej przez Kupującego w związku ze współpracą z firmą Exflo oraz w związku ze sprzedażą lub marketingiem produktów firmy Exflo, w tym m.in. wszystkich „przepisów antykorupcyjnych”, zakazujących przekazywania, w sposób pośredni lub bezpośredni, korzyści majątkowych i osobistych członkom rządu, funkcjonariuszom publicznym, przedsiębiorstwom państwowym, partiom politycznym, działaczom partii politycznych bądź krewnym lub współpracownikom działaczy w związku z uzyskaniem lub utrzymaniem korzyści biznesowych albo niewłaściwej przewagi biznesowej.

Kupujący zobowiązuje się nie angażować w sprzedaż produktów firmy Exflo podmiotom z państw, które w świetle przepisów dotyczących kontroli eksportu krajów Unii Europejskiej są uznawane za „niedozwolone” z przeznaczeniem na eksport do tych krajów lub wykorzystanie w broni atomowej, chemicznej lub biologicznej, rakietach lub pociskach rakietowych.

14. Prowadzenie działalności w zgodzie z zasadami etyki

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że firma Exflo działa zgodnie z zasadami etyki biznesowej  oraz wdraża Zasady przeciwdziałające handlem ludźmi i niewolnictwu na każdym etapie łańcucha dostaw. Kupujący zobowiązuje się kierować powyższymi Zasadami i sprzyjać ich przestrzeganiu w kontaktach z firmą Exflo oraz w związku ze sprzedażą
i marketingiem produktów firmy Exflo.

15. Dane osobowe

15.1 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy, przez okres trwania współpracy oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” obowiązującej od dnia 25 maja 2018 roku).

15.2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych.

15.3. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

15.4. Podane dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom tj. dostawcom usług logistycznych, podwykonawcom usług Sprzedawcy, którzy przetwarzają dane osobowe Kupującego na zlecenie Sprzedawcy i wyłącznie zgodnie z jego zaleceniami we wskazanym celu i zakresie [powierzenie danych osobowych do przetwarzania na podstawie art. 28 ust. 3 RODO].

15.5. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.