POLITYKA COOKIES I POLITYKA PRYWATNOŚCI


Korzystanie ze strony internetowej https://exflo.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Cookies i Polityki Prywatności.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Cookies i Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej https://exflo.pl. W przypadku wątpliwości w zakresie postanowień oraz działań niniejszej Polityki Cookies i Polityki Prywatności prosimy o kontakt z Administratorem poprzez adres e-mail: exflo@exflo.pl. Administrator informuje, że wszelkie dane osobowe oraz adresowe podane przez użytkownika na stronie https://exflo.pl w żaden sposób nie zostaną udostępnione ani odsprzedane osobom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony.

§ 2 DEFINICJE

„Administrator” – Exflo Sp. z o.o., ul. Wejherowska, 6b 84-207 Koleczkowo, NIP 588-23-94-296.
„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
„Strona” – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://exflo.pl

§ 3 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Przemysław Domagalski, prezes Exflo Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Wejherowska, 6b 84-207 Koleczkowo.
 2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach oferowanych przez Administratora.
 4. W każdej chwili Użytkownik ma prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa UODO.
 5. Dane Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej.
 6. Administrator przechowuje dane Użytkownika przez czas nieokreślony.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda swoich danych osobowych nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.
 8. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingu produktów i usług Administratora, w tym na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzeciw wobec profilowania w tym celu.
 9. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 10. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
 11. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.
 12. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).
 13. Dane podane przez użytkownika będą wykorzystywane zgodnie z wyrażonymi przez Niego zgodami.
 14. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:
  • udzielona przez Użytkownika
  • zgoda wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

§ 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018. 1000) Sprzedający informuje, iż Administratorem danych osobowych Kupującego jest: EXFLO Sp. z o.o., ul. Wejherowska, 6b 84-207 Koleczkowo, NIP 588-239-42-96 (dalej “Exflo”) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: exflo@exflo.pl.
 2. Zakres przetwarzanych przez Sprzedającego danych osobowych, co do zasady, obejmuje jedynie dane niezbędne do nawiązania i obsługi współpracy z Kupującym (np. imiona, nazwiska, nazwy zajmowanych stanowisk, adresy e-mail, numery telefonów osób kontaktowych, a ponadto nr NIP, REGON, nr rachunków bankowych, adresy prowadzenia działalności gospodarczej)
 3. Dane osobowe pozyskiwane są przez Sprzedającego bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą; tj. od Kupującego lub też z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS.
 4. Sprzedający przestrzega zasady gromadzenia i przetwarzania wyłącznie takich danych osobowych, które są niezbędne do realizacji celów, dla których będą one przetwarzane. Przy nowych zamówieniach wymagających przetwarzania danych osobowych od Kupującego Sprzedający, będzie dokonywał dokładnej analizy, jakich danych potrzebuje do ich realizacji.
 5. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są zgodnie z RODO w celach:w celach analitycznych, np. w celu doboru usług do potrzeb Użytkowników; optymalizacji produktów i usług na podstawie zgłaszanych uwag, zainteresowania Użytkowników, logów technicznych aplikacji;
  • w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługowych, w tym reklamacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • w celu badania satysfakcji Użytkowników i określania jakości usług Usługodawcy, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • w celu oferowania Użytkownikom bezpośrednio produktów i usług
 6. Dostęp do danych osobowych Kupującego mają przede wszystkim upoważnieni pracownicy Sprzedającego. Ponadto, dostęp, w ściśle określonym zakresie, będą mogły mieć podmioty, z którymi współpracuje Sprzedający przy realizacji celów przetwarzania danych. Będą to podmioty, którym Sprzedający zleca realizację konkretnych usług i w tym celu powierza przetwarzanie danych osobowych. Przykładowo, takimi odbiorcami danych osobowych Kupującego będą np.:dostawcy systemów informatycznych;
  • dostawcy usług hostingu danych;
  • dostawcy usług kurierskich lub pocztowych;
  • firmy spedytorskie i transportowe;
  • zewnętrzne kancelarie prawne;
  • banki;
  • agencje celne;
  • firmy świadczące usługi konsultingowe lub audytowe;
  • zewnętrzna firma księgowa;
  • agencje windykacyjne i wywiadowcze;
  • podmioty upoważnione do dostępu do danych osobowych Kupującego na podstawie właściwych przepisów prawa m.in. sądy,komornicy, ubezpieczyciele, KRD;
  • organy i urzędy państwowe lub samorządowe;
  • inne strony transakcji.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją umowy cywilnoprawnej przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, maksymalnie 5 lat od dnia wykonania umowy. Dodatkowo, dane mogą być przechowywane przez Sprzedającego dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności Sprzedający będzie przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. W przypadku marketingu własnych produktów lub usług bądź przekazywania informacji handlowych dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania wiążącej umowy lub do momentu wniesienia ważnego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
 8. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa) oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Kupującego odbywa się na podstawie zgody, Kupujący ma prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Kupujący ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Przy nawiązywaniu relacji handlowych podanie Sprzedającemu danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale najczęściej jest niezbędne do rozpoczęcia współpracy i zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania niektórych danych osobowych może być niemożność przyjęcia zamówienia lub podpisania umowy. Niekiedy jednak przepisy prawa będą wymagały podania nam określonych danych osobowych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

§ 5 FORMULARZE

Administrator stosuje dwa rodzaje formularza w ramach Strony:
 1. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora.
 2. Bezpłatna konsultacja – służy do kontaktu z naszym pracownikiem ws. produktu lub usługi
Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

§ 6 TECHNOLOGIE

 1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:1.1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań re-marketingowych,
  • Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
  • Kod Google Ads – w celu zarządzania reklamami w wyszukiwarce Google i prowadzenia działań re-marketingowych.
  • Kod Linked Insights – w celu zarządzania reklamami w serwisie LinkedIn.
  • Kod Hotjar – w celu mierzenia i analizowania ruchu na witrynie.
  • Komunikator Tawk.to – w celu komunikacji z użytkownikami.
 2. W celu korzystania ze strony internetowej https://exflo.pl niezbędne jest posiadanie:
  • Urządzenia z dostępem do sieci Internet
  • Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
  • Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§ 7 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.
Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

§ 8 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Strona może zbierać informacje w sposób automatyczny.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
  • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony www.wszystkoociasteczkach.pl.

Informacje o usługach przedstawione na stronie https://exflo.pl obowiązują od 09 lipca 2020r.