Zbiornik na RSM, a dyrektywa azotanowa: bezpieczne magazynowanie nawozów mineralnych

14.09.2020
W ostatniej dekadzie rośnie popularność płynnych nawozów mineralnych takich jak RSM, zawierających duże dawki niezbędnego dla roślin azotu, w postaci azotanu amonu. Rolnicy chwalą sobie ich skuteczność i efektywność. Jednakże niekontrolowane i nadmierne nawożenie azotanami i ich przedostawanie się do wód jest dla jest bardzo niekorzystne dla ludzi i środowiska.

Zbiornik na RSM, a dyrektywa azotanowa: bezpieczne magazynowanie nawozów mineralnych

W ostatniej dekadzie rośnie popularność płynnych nawozów mineralnych takich jak RSM, zawierających duże dawki niezbędnego dla roślin azotu, w postaci azotanu amonu. Rolnicy chwalą sobie ich skuteczność i efektywność. Jednakże niekontrolowane i nadmierne nawożenie azotanami ( w tym również naturalnego pochodzenia) i ich przedostawanie się do wód jest dla jest bardzo niekorzystne dla ludzi i środowiska. Skutkiem tego było uchwalenie w 1991 roku przez Radę Wspólnot Europejskich “Dyrektywy Azotanowej”. Polska przystąpiła do jej wdrażania dwadzieścia sześć lat później w postaci Prawa wodnego i rozporządzenia w sprawie przyjęcia “Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Wspomniany Program działań zobowiązuje wszystkich rolników do przestrzegania określonych w nim wymogów dotyczących np.: warunków i okresów przechowywania nawozów, dawek i sposobów nawożenia, czy prowadzenia dokumentacji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem.

“…Przecież RSM nie jest substancją niebezpieczną!”

Producent lub wprowadzający do obrotu substancje, jest zobowiązany dostarczyć wraz z nią kartę charakterystyki (MSDS), w której znajdziemy wszystkie najważniejsze informacje, w tym: skład, przechowywanie, zagrożenia dla ludzi i środowiska. Producent nawozu RSM: Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. podaje w karcie charakterystyki (data aktualizacji 21.11.2018) w sekcji 2.1, że “Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska”. Szanowny użytkowniku – takie zdanie nie oznacza, że RSM jest bezpiecznym produktem do nieograniczonego wykorzystania

Przykładowa karta charakterystyki

Przykładowa karta charakterystyki

Już sam producent RSM w punkcie 6.2 karty charakterystyki ostrzega aby “nie dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do kanalizacji ściekowej i zbiorników wodnych” a w przypadku takiej sytuacji “należy powiadomić odpowiednie władze”. Dodatkowo w sekcji 15, pkt.3 zawarta jest informacja, że główny składnik nawozu RSM (azotan amonu) sklasyfikowany jest wg Dyrektywy “Seveso III” jako niebezpieczny. Poza wymienionymi – sekcja 2.2 zawiera piktogram GHS07 – ostrzegający przed toksycznością ostrą (oczy, skóra, drogi oddechowe).

Zbiornik na RSM: jaki najlepszy?

Rozpoczynając poszukiwania zbiornika do magazynowania RSM, na wstępie należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Każda karta, w tym omawiana wyżej, posiada sekcję nr 7: “Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie”. To tutaj znajdziemy główne informacje: z czego ma być wykonany zbiornik i jakie powinien posiadać wyposażenie, aby korzystanie z niego było bezpieczne. Na podstawie sekcji 7.2 “Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wzajemnych niezgodności” wyznaczyć należy sobie podstawowe elementy zbiornika na RSM.

Zbiornik elastyczny

Zbiornik elastyczny

Już sam producent RSM w punkcie 6.2 karty charakterystyki ostrzega aby “nie dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do kanalizacji ściekowej i zbiorników wodnych” a w przypadku takiej sytuacji “należy powiadomić odpowiednie władze”. Dodatkowo w sekcji 15, pkt.3 zawarta jest informacja, że główny składnik nawozu RSM (azotan amonu) sklasyfikowany jest wg Dyrektywy “Seveso III” jako niebezpieczny. Poza wymienionymi – sekcja 2.2 zawiera piktogram GHS07 – ostrzegający przed toksycznością ostrą (oczy, skóra, drogi oddechowe).

Zbiornik na RSM: jaki najlepszy?

Rozpoczynając poszukiwania zbiornika do magazynowania RSM, na wstępie należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Każda karta, w tym omawiana wyżej, posiada sekcję nr 7: “Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie”. To tutaj znajdziemy główne informacje: z czego ma być wykonany zbiornik i jakie powinien posiadać wyposażenie, aby korzystanie z niego było bezpieczne. Na podstawie sekcji 7.2 “Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wzajemnych niezgodności” wyznaczyć należy sobie podstawowe elementy zbiornika na RSM.

Przemysław Domagalski

Prezes Exflo Sp. z o.o., regularny uczestnik szkoleń i warsztatów z zakresu magazynowania substancji niebezpiecznych, certyfikowany auditor wewnętrzny ISO 14001, współtwórca praktycznych produktów wspomagających ochronę środowiska.